top of page
亞東醫院 長照服務常見法律問題

109年9月17日,吳律師接受亞東醫院邀請,

向配合長照2.0進家服務單位之居服員督導、物理治療師、

職能治療師、護理師、長照A個管師、衛生局照專與督導,

進行「長照服務常見法律問題」之演講。

S__46022743

S__46022743

S__46022742

S__46022742

S__46022741

S__46022741

S__46022739

S__46022739

S__46022749

S__46022749

S__46022752

S__46022752

S__46022750

S__46022750

S__46022748

S__46022748

S__46022746

S__46022746

S__46022745

S__46022745

S__46022747

S__46022747

S__46022744

S__46022744

bottom of page